ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Studio Aan de kust: de eenmanszaak Studio Aan de kust, statutair gevestigd te Katwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67819168.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Aan de kust een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Studio Aan de kust voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van logo’s, flyers, branding-onderdelen en websites. Daarnaast het verzorgen van profielfoto’s en fotoreportages en het beheer en ontwerp van social media visuals.
1.5. Producten: alle producten die Studio Aan de kust aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluiten: het verkopen van printables, kaarten, social media templates en een online cursus.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Aan de kust en klant krachtens welke Studio Aan de kust de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Webhosting: de computersystemen t.b.v. opslag en/of doorgifte van gegevens aan derden via internet waarop de overeenkomst tussen de klant en Studio Aan de kust betrekking kan hebben.
1.8. Website: www.studioaandekust.nl. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Aan de kust gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Aan de kust of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Aan de kust en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Studio Aan de kust zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Studio Aan de kust zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Studio Aan de kust zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Studio Aan de kust het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Studio Aan de kust behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Studio Aan de kust de opdracht zal gaan uitvoeren. 
3.5. Alle door Studio Aan de kust gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Studio Aan de kust behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Studio Aan de kust behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.
3.10. Studio Aan de kust is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1.
Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Studio Aan de kust verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Aan de kust binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Studio Aan de kust heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, webhosting) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Studio Aan de kust zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Studio Aan de kust wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht. 
4.7. Indien Studio Aan de kust, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Studio Aan de kust gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Aan de kust in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Studio Aan de kust uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STUDIO AAN DE KUST
5.1. Studio Aan de kust garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Studio Aan de kust spant zich in om de gegevens die Studio Aan de kust voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Aan de kust met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Studio Aan de kust is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Studio Aan de kust uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Studio Aan de kust eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Aan de kust en/of overige promotionele uitingen van Studio Aan de kust. 
5.6. Studio Aan de kust is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Aan de kust tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
5.7. Studio Aan de kust behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo en/of de huisstijl zoals deze door Studio Aan de kust is opgeleverd.
5.8. Studio Aan de kust is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Studio Aan de kust zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.
5.9. Studio Aan de kust behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website of ander designwerk gefactureerd.
5.10. Ten aanzien van de webhosting activiteiten geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. De klant krijgt maximaal 3 maanden de tijd om de website en e-mail bij een andere hosting partij onder te brengen. Na deze termijn van 3 maanden is Studio Aan de kust niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en websitedata. 
5.11. Studio Aan de kust stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 3 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.
5.12. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Studio Aan de kust biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.
5.13. In geval van onmacht in de zin van artikel 11.1 en artikel 11.3 en in het bijzonder bij de ontbinding van Studio Aan de kust door overlijden, zijn passende maatregelen getroffen met een externe partij om zorg te dragen voor de overdracht van website, webhosting en domeinnamen. 
5.14. Studio Aan de kust werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Studio Aan de kust een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Studio Aan de kust te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Studio Aan de kust onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Aan de kust om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Aan de kust zijn verstrekt, heeft Studio Aan de kust het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Studio Aan de kust steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Studio Aan de kust geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Studio Aan de kust binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na oplevering van de website met uitzondering van artikel 5.8. Studio Aan de kust streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Studio Aan de kust één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Studio Aan de kust nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Studio Aan de kust niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Studio Aan de kust inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio Aan de kust is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Aan de kust tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
6.10. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Studio Aan de kust mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 
6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgenomen. 
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen. 
6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Studio Aan de kust. 
6.13. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 
6.14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.15. Studio Aan de kust kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Studio Aan de kust te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Studio Aan de kust opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 
7.2. Een door Studio Aan de kust vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Studio Aan de kust niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Studio Aan de kust, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Studio Aan de kust mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Studio Aan de kust beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Wanneer de levering door Studio Aan de kust onverhoopt vertraging oplevert, zal Studio Aan de kust dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Studio Aan de kust zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Aan de kust geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.8. De definitieve oplevering van de website of ander designwerk (zoals bijv. logopakket of branding pakket) geschiedt pas na volledige betaling van de aan de klant verstuurde factuur. 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Studio Aan de kust verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Aan de kust biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Studio Aan de kust besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. 
Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Studio Aan de kust besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Studio Aan de kust voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Studio Aan de kust verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Studio Aan de kust kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Aan de kust een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Studio Aan de kust geleverde producten en diensten blijven eigendom van Studio Aan de kust totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Studio Aan de kust zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Aan de kust tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.2. De door Studio Aan de kust geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Studio Aan de kust, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Aan de kust en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Aan de kust.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Aan de kust ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Aan de kust, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Studio Aan de kust geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Studio Aan de kust is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Studio Aan de kust plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Studio Aan de kust vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Studio Aan de kust recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Studio Aan de kust geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Studio Aan de kust en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Studio Aan de kust en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Studio Aan de kust kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Studio Aan de kust onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Studio Aan de kust uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Aan de kust dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Aan de kust aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Aan de kust toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Studio Aan de kust sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Studio Aan de kust geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Studio Aan de kust.
10.5. Studio Aan de kust is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Studio Aan de kust voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Studio Aan de kust.
10.7. Studio Aan de kust is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Studio Aan de kust is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Studio Aan de kust is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Aan de kust weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Aan de kust kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Aan de kust een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen. 
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Studio Aan de kust opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Studio Aan de kust, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Studio Aan de kust de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
¥ aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
¥ ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
¥ het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
¥ klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio Aan de kust voortvloeiende verplichting;
¥ klant inbreuk maakt op rechten van derden;
¥ klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Studio Aan de kust;
¥ klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
¥ bij terugkerende betalingsproblemen.
Studio Aan de kust zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Studio Aan de kust vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Studio Aan de kust behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Studio Aan de kust overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Studio Aan de kust zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Studio Aan de kust in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Studio Aan de kust worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Studio Aan de kust aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Studio Aan de kust.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Aan de kust te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Studio Aan de kust, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN DOMEINNAAM REGISTRATIE
14.1. Indien is overeengekomen dat Studio Aan de kust voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Studio Aan de kust vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Studio Aan de kust, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van Studio Aan de kust. Derhalve blijft de klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Studio Aan de kust tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Studio Aan de kust geen bemiddeling heeft verleend.
14.5. Indien de klant Studio Aan de kust verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant Studio Aan de kust tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

ARTIKEL 15. WEBHOSTING
15.1. Indien is overeengekomen dat Studio Aan de kust voor de klant webhosting diensten zal leveren in welke vorm dan ook (shared hosting, wordpress hosting, vps hosting, dedicated hosting, co-location, etc), geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
15.2. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Studio Aan de kust die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:
• inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
• smadelijk;
• bedreigend;
• beledigend;
• racistisch;
• haat zaaiend;
• discriminerend is;
• porno of kinderporno bevat;
• de privacy van derden schendt of;
• verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.
15.3. Studio Aan de kust is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Studio Aan de kust is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.
15.4. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Studio Aan de kust die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 15.2 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Studio Aan de kust gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Studio Aan de kust op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.
15.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 15.2 is het de klant niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van Studio Aan de kust. Het is de klant eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van Studio Aan de kust waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.
15.6. De klant dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.
15.7. Het is de klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Studio Aan de kust aangeboden diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Studio Aan de kust.
15.8. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Studio Aan de kust de klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer, diskruimte en andere resources. 
Indien de klant de overeengekomen hoeveelheid resources overschrijdt, is Studio Aan de kust gerechtigd de webhosting diensten van de klant te onderbreken. De klant kan tegen betaling overstappen naar een pakket met meer resources en op deze manier de dienst hervatten.
15.9. De klant gaat een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
15.10. De duur van de overeenkomst hoeft niet te worden verlengd. +/- 30 dagen voor het aflopen van de hosting/domeinnaam informeert Studio Aan de kust de klant. Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst niet automatisch te willen voortzetten zal deze automatisch door Studio Aan de kust worden beëindigd.
15.11 Studio Aan de kust zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Studio Aan de kust opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.
15.12. Studio Aan de kust biedt 7 back-ups per dag (tot 2 maanden terug te zoeken) van de door de klant op de servers van Studio Aan de kust geplaatst informatie. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de op de servers bij Studio Aan de kust opgeslagen informatie. Studio Aan de kust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE CURSUSSEN
16.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Studio Aan de kust aan te bieden of te doen geven. 
16.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Studio Aan de kust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Studio Aan de kust in de praktijk tot uitvoering brengt.
16.3. Studio Aan de kust is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Studio Aan de kust, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
16.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
16.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Studio Aan de kust streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Studio Aan de kust besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Studio Aan de kust de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Studio Aan de kust meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. 
16.6. De door Studio Aan de kust aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Aan de kust en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Aan de kust alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Aan de kust uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3. Studio Aan de kust spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
17.4. Indien Studio Aan de kust op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
17.5. Zowel de klant als Studio Aan de kust zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
17.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
17.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Studio Aan de kust hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
17.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Aan de kust partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.9. De klant en Studio Aan de kust zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
17.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Studio Aan de kust en de klant.

studio aan de kust
versie: december 2022

Algemene voorwaarden